5 އުސްތާޛް އަބޫ ނޫޙް މުހައްމަދު ރިފާދު حفظه الله - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

އުސްތާޛް މުހައްމަދު ރިފާދު حفظه الله

މައުޟޫ تاريخ النشر ޝާއިޢު ކުރީ: ބެއްލެވީ
 شرح نواقض الإسلام لفضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي رحمه الله 02 - ޚަވާރިޖުން އަދި ކާފަރުކުރުން - أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله 7 ޑިސެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 6
ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅު ވިތުރި ކުރި މީހާ ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ފަހު ކޮޅު ދަމުނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 28 ނޮވެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 115
 الشَّيْخُ رَبِيعُ އަކީ ޢަޤީދާގައާއި ދީނުގެ މައްޗަށް އޮތް ޣީރަތްތެރިކަމުގައި ޞާލިޙު ހެޔޮ ރަނގަޅު ބޭފުޅެކެވެ. - الشَّيْخ صَالِح بن محمد اللُّحَيْدَان حفظه الله 10 ނޮވެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 150
 ޑިމޮކްރަސީ އާއި ޚިލާފަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެރިން ވެރިކަމަށް އަންނަ ގޮތްތައް - أُسْتَاذ محمد رفاد حفظه الله ، أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله 9 ނޮވެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 2240
 ވަރީގެ ބައެއް ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ ބަޔާން ކޮށްދިނުން - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 7 ނޮވެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 96
 ފިރިހެނުން ތުނބުޅި އަދި ބޮލުގެ އިސްތަށިތައް ކަޅު ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެ އެވެ. - اَللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاء 5 ނޮވެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 175
 ވެރިމީހާއާ މެދު އާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަން އުފައްދައި، ރައްޔިތުންނާ ދުރުކުރުވަން މަސައްކަތްކުރުމީ ބިންމަތީގައި ފަސާދަ އުފައްދާ މުނާފިޤުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއް - الشَّيْخُ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حفظه الله 31 އޮކްޓޯބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 134
 ޙައްޤު މަގުގައިވާ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة އަކީ ކޮން ބައެއް؟ ބާޠިލުގެ މަތީގައިވާ ބައިބައިވުމާއި އިޚްތިލާފުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ކޮން ބައެއް؟ - الشَّيْخُ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حفظه الله 30 އޮކްޓޯބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 128
 ޙައިޟުވެރިޔާ ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ޖެހުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 29 އޮކްޓޯބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 136
 ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ޖެހުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 28 އޮކްޓޯބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 150
 ޣީބަ ބުނާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިގެން ނުވާ 6 މީހުން - الشَّيْخُ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله 15 އޮކްޓޯބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 267
 ބިދުޢަ އާއި ހަވާނަފްސުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން އެއީ ޣީބަ ބުނުން ކަމުގައިވާނެތޯ؟ - الشَّيْخُ محمد نَاصِرُ الدِّين الأَلْبَانِي رحمه الله 15 އޮކްޓޯބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 196
 الشَّيْخ العَلَّامَة رَبِيعُ بنُ هَادِي المَدْخَلِي حفظه الله ގެ ދިފާޢުގައި - الشَّيْخ سُلَيْمَان بْنُ سَلِيمِ اللهِ الرُّحَيْلِي حفظه الله 10 އޮކްޓޯބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 139
 ޢަރުޝީގެ މަތީގައި الله އިސްތަވާވެވޮޑިގެންވާ ކަމާމެދު އޮތް أَهْلُ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة ގެ ޢަޤީދާ (އިދްރީސް ޙުސައިން އަށް ރައްދު) - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 1 އޮކްޓޯބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 330
 އަހަރުމެންގެ ވެރިން އަނިޔާވެރިވީ ނަމަވެސް، އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެވޭނެކަމަކަށް އަހަރުމެން ނުދެކެމެވެ. - الإِمَام أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِي الحَنَفِي رحمه الله 321 ه 29 ސެޕްޓެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 183
އާ އަހަރެއް ބައްދަލު ކުރުމުން، އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް - سماحة الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 18 ސެޕްޓެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ބެއްލެވީ: 1728
 ޙައްޖުވެރިޔާ ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި މިނާއިން ނުކުތުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 30 އޮގަސްޓު, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 182
 އިރު އެރުމަށްފަހު މުޒްދަލިފާއަށް ވާޞިލުވި މީހާގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 28 އޮގަސްޓު, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 111
 އަންހެނަކު ޙައްޖާއި ޢުމްރާ އަދާކުރާ ހިނދު ދުވަސްވަރުގެ ލޭ މަނާކުރާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 28 އޮގަސްޓު, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 185
 ޠަވާފުކުރަނިކޮށް ވުޟޫ ގެއްލުނު މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވާ ކަންތަކުގެ ބަޔާން - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَاز رحمه الله 10 އޮގަސްޓު, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 281
 ޙައްޖުގައިވާ ރުކުންތަކާއި، ވާޖިބުތަކުގެ މެދުގައިވާ ފަރަޤު ބަޔާންކޮށްދިނުން - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ الله بن بَاز رحمه الله 6 އޮގަސްޓު, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 658
 އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ ޖިހާދަކީ ޝައިޠާނާގެ މަގުގައިވާ ޖިހާދެކެވެ. ހަވާ ނަފްސުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޖިހާދެކެވެ. - الشَّيْخ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم البُخَارِي حفظه الله 4 އޮގަސްޓު, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 230
ބޮންގޮއްވުމާއި ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާތަށް ދިނުމުގެ ޙުކުމް - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 23 މެއި, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 2540
ސަޢުޔުކުރުމަށް ފަހު ޠަވާފުގެ ދެ ރަކުޢަތް ކުރުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَاز رحمه الله 4 އޭޕްރީލް, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 673
އިޙްރާމް ބަނދެފައިވާ މީހާ ދެ ކޮނޑު ކަޝްފުކޮށްގެން ހުރެ ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَاز رحمه الله 4 އޭޕްރީލް, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 491
ޢުމްރާގެ ޠަވާފާއި ސަޢުޔު ވަކިކުރުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله بنِ بَاز رحمه الله 4 އޭޕްރީލް, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 396
ބިދުޢައިގެ އަހުލުވެރިންނާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ޣީބަ ބުނުމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. - الشَّيْخُ محمد بن صَالِح العُثَيْمِين رحمه الله 21 ޑިސެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 696
ސަފުގެ ފަހަތުގައި އެކަނި ހުރެ ނަމާދު ކުރާ މީހާގެ ނަމާދުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 20 ޑިސެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 693
އިމާމް ފަހަތުގައި ހުރެ މައުމޫމް ރުކުނެއް ނުވަތަ ވާޖިބެއް ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، މައުމޫމްގެ ނަމާދުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 11 ޑިސެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 576
މުސްލިމުން ބައިބައިވަނީއޭ ކިޔާފައި ސައްޔިދު ޤުތުބް، ހަސަން އަލް-ބަންނާ އަދި އިޚްވާނުލް މުސްލިމީންގެ ވާހަކަ ނުދައްކާށޭ ބުނުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްބާ؟ - الشَّيْخُ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حفظه الله 3 ޑިސެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 815
الشَّيْخ العَلَّامَة رَبِيعُ بنُ هَادِي المَدْخَلِي حفظه اللهގެ ދިފާޢުގައި - الشَّيْخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه لله 23 ނޮވެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1068
ބިދުޢައިގެ އަހުލުވެރިން ހަޖުރުކުރުމަކީ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. - الشَّيْخُ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حفظه الله 28 އޮކްޓޯބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 947
ފާފަވެރިންނަށް ވުރެ ބިދުޢަވެރިންގެ ޢަޛާބު ބޮޑެވެ. އަދި ބިދުޢަވެރިން ތައުބާވުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ. - الشَّيْخ صَالِح بنُ فَوْزَان الفَوْزَان حفظه الله 28 އޮކްޓޯބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 826
މަންހަޖާއި ޢަޤީދާގައި ޚިލާފުވުމުން އެއްބައެއް ނުވެވޭނެ - الشَّيْخ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حفظه الله 26 އޮކްޓޯބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1245
އަނބިންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިވުން - الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بن عَبْدِ الله بن بَاز رحمه الله 18 އޮކްޓޯބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1162
ޖުނުބުވެރިވެފައިވާކަން ނޭނގިހުރެ ނަމާދުކުރި މީހާގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 15 އޮކްޓޯބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1367
ކުޑަކުދިން މިސްކިތަށް ގެންދިއުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 14 އޮކްޓޯބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 685
ގަމަތް ދެވުމަށް ފަހު ސުންނަތް ނަމާދު އަދާކުރުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 9 އޮކްޓޯބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 985
كِتَابُ التَّوْحِيد ގެ ޝަރަޙަ: ނުޝްރާއާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ބާބު (ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކިބައިން ސިޙުރު ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާބު)- الشَّيْخُ صَالِح بن فَوْزَان بن عَبْدِ الله الفَوْزَان حفظه الله 4 އޮކްޓޯބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1050
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَة އާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކީ މަގުފުރެދިފައިވާ، ހަވާނަފްސުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންވާ މީހެކެވެ. - الشَّيْخ فَوْزَان حفظه الله 26 ސެޕްޓެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 781
އެއް އަތްބަށް ވުރެ ގިނައިން ކައިވެނިކުރެވޭ ކަމާ މެދު ނުރުހިއްޖެ މީހާގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ الله بن بَاز رحمه الله 17 ސެޕްޓެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1889
ޖަމްރާތަކަށް ހިލަ އުކުމަށް ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ الله بن بَاز رحمه الله 12 ސެޕްޓެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 470
މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރާއިރު ވާޖިބު އުފުލޭ މިންވަރު ބަޔާންކުރުން - الشَّيْخ عَبْدُ العَزِيز بن عَبْدِ الله بن بَاز رحمه الله 11 ސެޕްޓެމްބަރ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 826
އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢު މުޒާހަރާކުރުމަށް ޙާޖަތްޖެހިގެން ނުވެ އެވެ - الإِمَامُ العَلَّامَةُ المحدثُ الأَلْبَانِي رحمه الله 22 އޭޕްރީލް, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1189
މުޒާހަރާތަކޭ ބުނެ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަބްދުލްޚާލިޤް ރަސޫލާ ﷺ ގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ދޮގުތަކަށްދެއްވާފައިވާ ރައްދު - الإِمَامُ ابن بَاز رحمه الله 21 އޭޕްރީލް, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1034
މުޒާހަރާތަކަކީ ދީނަށް އަލަށް ގެނެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. - العَلاَّمَة الشَّيْخُ زَيْد بن مُحمَّدُ بن هَادِي المَدْخَلِي رحمه الله 11 ޖެނުއަރީ, 2016 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 964
އިސްލާމްދީން ޑިމޮކްރަސީ އިން ބަރީއަވެގެންވެ އެވެ. އަދި އިސްލާމްދީން މުޒާހަރާތަކުން ބަރީއަވެގެންވެ. - الإِمَامُ العَلاَّمَة الشَّيْخُ رَبِيْعُ بنْ هَادِيْ حفظه الله 22 ޑިސެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1380
ފަރުޟު ނަމާދަށް ފަހު ދުޢާކުރާ އިރު ދެ އަތް އުފުލުމުގެ ޙުކުމް - الإِمَامُ العَلَّامة سَماحة الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 28 ނޮވެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1298
ޕާޓީތައް ހެދުމުން އެއްބައިވަންތަކަމެއް ނޯންނާނެ. އެއްބައިވެވޭނީ ހަމައެކަނި ސަލަފުންގެ ގޮތުގެ މަތީގައި ތިބެގެން. - الإمام العَلَّامة الشَّيْخُ صَالِح الفَوْزَان حفظه الله 24 ނޮވެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1185
ޒުވާނުންނަށާއި އެނޫން މީހުންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ أَهْلُ السُّنَّة އާ ޚިލާފުވާ އެންމެނާ ދުރުވުމެވެ. - الإمام العَلَّامة الشَّيْخُ صَالِح الفَوْزَان حفظه الله 14 ނޮވެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1147
ޒުވާނުން ބިދުޢަވެރިންނާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް - الإمام العَلَّامة الشَّيْخُ صَالِح الفَوْزَان حفظه الله 11 ނޮވެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1078
ހެޔޮކަން ބޮޑީ ޢިލްމު އުނގެނުން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ الله އަށްޓަކައި ދަޢުވަތު ދިނުން ހެއްޔެވެ؟ - الإمام العَلَّامة الشَّيْخُ صَالِح الفَوْزَان حفظه الله 11 ނޮވެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 2184
ބާބު: ނަމާދު ކުރުން ނަހީކުރެވިގެންވާ ވަގުތުތައް - الإمام العَلَّامة الشَّيْخُ صَالِح الفَوْزَان حفظه الله 10 ނޮވެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1427
ދަޢުވަތުދިނުމުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ޢިލްމާއި ނުލައި ފޯރި އެރުން - الإمام العَلَّامة الشَّيْخُ صَالِح الفَوْزَان حفظه الله 7 ނޮވެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1063
މިސްކިތުގެ ދެތަނބު ދޭތެރޭގައި މައުމޫމީން ސަފު ހެދުމުގެ ޙުކުމް - الإِمَامُ ابْنِ بَاز رحمه الله، الإِمَامُ الأَلْبَانِي رحمه الله، الشَّيْخُ الفَوْزَان حفظه الله 30 އޮކްޓޯބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1784
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމުގެ ޙުކުމް - الشَّيْخ مُحَمَّد بن هَادِي المَدْخَلِي حفظه الله 25 ސެޕްޓެމްބަރ, 2017 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1725
ޒީނަތްތެރިކަން ފާޅުކުރުމާއި އޭގެ ނުރައްކައުތެރިކަން - سماحة الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز رحمه الله 20 ސެޕްޓެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 2609
(ISIS ގެ) ޙަޤީޤަތާއި އެޖަމާޢަތުގެ ނުރައްކައުތެރިކަން - الشَّيْخُ العَلَّامة محمد بن هادي المدخلي حَفِظَه الله 15 ސެޕްޓެމްބަރ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة ބެއްލެވީ: 4149
ވެރިން އަނިޔާވެރިވީ ނަމަވެސް އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށްކަނޑި ހިފައިގެން ނުކުތުން ހުއްދަވެގެނެއް ނުވެއެވެ.- الشَّيخُ مُحَمَّد بِن هَادِي المَدْخَلِي حفظه الله 30 އޭޕްރީލް, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 2392
ބިދުޢަވެރިންނަށް ސަނާކިޔާ މީހުންގެ ކިބައިން އިންޒާރު ދިނުން - الشَّيخُ زَيْد بن مُحَمَّد المَدْخَلِي رحمه الله 29 އޭޕްރީލް, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1966
ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގަ އާއި ގަބުރުތަކުގެމަތީގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވޭ ނަމާދުގެ ޙުކުމް - الشَّيخُ ابن بَاز އަދި الشَيخُ ابِن عُثَيْمِين رحمهما الله އަދި الشَيخُ صَالِح الفوزان އަދިالشَّيخُ رَبِيعُ المَدْخَلِي حفظهما الله 25 އޭޕްރީލް, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 2737
ބިދުޢައިގެ އަހުލުވެރިން ހަޖުރު ކުރުމާއި އެމީހުންގެ މަޝްވަރާ ނުހޯދުމާއި އެމީހުންނާ ގާތް ނުވުމަކީ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. - الشَّيخُ مُحَمَّد بن هَادِي المَدْخَلِي حفظه الله 7 އޭޕްރީލް, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1924
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވުމުގެ ޙުކުމް - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله 29 މާރޗް, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1600
ދާޢިޝް (ISIS) ވަނީ ޙައްޤުގެ މަތީގައި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ އަހަރުމެން ޢަމަލުކުރަންވީ ކިހިނެއް؟ - الشيخ محمد بن هَادِي المَدْخَلِي -حفظه الله- 22 ފެބުރުއަރީ, 2015 ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله ބެއްލެވީ: 1892

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares