5  ކުޑަކުދިންގެ އަޤީދާ ފޮތް އަދި ފޮތުގެ ވޯކްޝީޓް (ތިބްޔާން ތަރްބިއްޔާ ސެންޓަރ - أحمد بن مبارك المزروعي - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

 ކުޑަކުދިންގެ އަޤީދާ ފޮތް އަދި ފޮތުގެ ވޯކްޝީޓް (ތިބްޔާން ތަރްބިއްޔާ ސެންޓަރ - أحمد بن مبارك المزروعي

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: އަލް-އަޚް ޢަދިއްޔު ބިން މުޙައްމަދު حفظه الله. ކެޓަގަރީ ސަލަފީ ފޮތް

މި ފޮތަކީ ތިނަދޫ ސަލަފީ ސެންޓާރ އިން ހިންގާ ތަރްބިއްޔާ ލާރނިންގް ސެންޓަރ ގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދެނުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares