5 ހައްޤުގައިވާ ހަމައެކަނި ޖަމާޢަތަކީ ސަލަފީން - العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

ހައްޤުގައިވާ ހަމައެކަނި ޖަމާޢަތަކީ ސަލަފީން - العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله. ކެޓަގަރީ ސަލަފިއްޔަތު

ތަރުޖަމާކުރީ: އަބޫ އަނަސް މުހައްމަދު ހަސަން


الإمام العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

ސުވާލު: ބައެއްމީހުން ދަޢުވާކުރާގޮތުގައި ސަލަފިއްޔަތަކީ މިއަދު ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި އުޅޭ ޖަމާޢަތްތައް ފަދައިން، އުފެދިފައިވާ ޖަމާޢަތެކެވެ. އަދި އެ ޖަމާޢަތުގެ ޙުކުމަކީވެސް އެހެނިހެން ބާކީތިބި ޖަމާޢަތްފަދަ ބައެކެވެ. މިކަމަށް ޝެއިޚް ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ އެވެ؟

 

ޖަވާބު: ތިއަށް އޮތް ޖަވާބަކީ ކުރިންވެސް އަހަރެން ބަޔާންކުރި ފަދައިންނެވެ. ސަލަފީ ޖަމާޢަތަކީ، ހަމައެކަނި ޙައްޤުގައިވާ ޖަމާޢަތެވެ. އެ ޖަމާޢަތަކީ، އެ ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްވުމަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ޖަމާޢަތެވެ. އަދި ހަމައެކަނި އެބަޔަކާ އެކުގައި ޢަމަލުކުރުން އޮތީ ސަލަފީ ޖަމާޢަތާ އެކުގަ އެވެ. ނިސްބަތްވުން އޮތީ މި ޖަމާޢަތަށެވެ. މި ޖަމާއަތަކީ ދެންހުރި އެންމެހައި ޖަމާޢަތްތަކެއް ފަދައިން ދަޢުވަތް ދިނުމަށް ނިކުމެފައިވާ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެ އެވެ. (އެޖަމާޢަތް ތަކަކީ އެއްވެސް ޢިބުރަތެއް ލިބިފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ.) ސަބަބަކީ އެބައިމީހުންނަކީ (ޙައްޤުގޮތާއި) ޚިލާފްވެގެންވާ ބައެކެވެ. ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ ހިދާޔަތާއި، އަހުލުއްސުންނަތް ވަލްޖަމާޢަތާއި ޚިލާފްވެފައިވާ ބަޔަކަށް ތަބަޢަވާނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟

 

ސަލަފިއްޔަތާއި ޚިލާފްވެފައިވާ ކޮންމެބަޔަކީ، ރަސޫލާ صلي الله عليه وسلم ގެ މަންހަޖާއި ޚިލާފްވެފައިވާ ބައެކެވެ. އެބައިމީހުންވަނީ ރަސޫލާ صلي الله عليه وسلم އަދި އެ ރަސޫލާގެ ޞަޙާބީންނާއި ޚިލާފްވެފަ އެވެ. (އެބައިމީހުން ބުނާގޮތުން) ސަލަފިއްޔަތަކީ އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުވަތު ދިނުމަށް އުފެދިފައިވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖަމާޢަތަކޭ ބުނާ ބުނުމަކީ ގޯހެކެވެ. (ނުބައިވެގެންވާ ބަހެކެވެ.)

ސަލަފިއްޔަތަކީ އެއީ ހަމައެކަނި އޮތް ޙައްޤު ޖަމާޢަތެވެ. އެ ޖަމާޢަތަށް ތަބަޢަވުން ވާޖިބުވެގެންވެ އެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ހިދާޔަތް ހޯދައި، އެބައިމީހުންގެ މަންހަޖުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިތިބުމާއި، އެއަށް ވަންނަން ޖެހެ އެވެ. އަދި ޖިހާދުކުރަންޖެހެނީ އެބައިމީހުންނާއި އެކުގަ އެވެ.

އެބައިމީހުންނޫން ބައެއްގެ ތެރެއަށް މުސްލިމަކު ވަނުން ހުއްދައެއް ނުވާނެ އެވެ. އެއީ (ޙައްޤުގޮތާއި) ޚިލާފްވެފައިވާތީ އެވެ. ފަހެ، އެއްވެސް އިންސާނަކު ޙައްޤުގޮތާއި ޚިލާފްވެފައިވާ ބަޔަކާއި އެކުގައި ވުމަށް ލޯބިކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިކަމަށް އެވެސް މުސްލިމަކު ނުރުހޭނެ އެވެ.

ރަސޫލާ . ޙަދީޘްކުރެއްވީ، (عليكم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديِّينَ بعدي) "ތިޔަބައިމީހުންނަށް އޮތީ ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތެވެ. އަދި ތިމަންނަބިއްޔާގެ ހިދާޔަތުގައިވި ޚަލީފާއިންގެ ސުންނަތެވެ."
އަދިވެސް صلي الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. ފިރުޤަތުއް ނާޖިޔާއަކީ "ތިމަންނަބިއްޔާ އަދި ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ޞަޙާބީން ތިއްބެވިގޮތުގައި ދެމިތިބި މީސްތަކުންނެވެ."

ކާމިޔާބު ބޭނުންވާ އިންސާނާ މިމަގު ނޫން މަގެއް ހޯދައިގަންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ސަލާމަތްކަން ބޭނުންވެ، އެބައިމީހުންގެ މަގު ހޯދައިނުގަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟
އާއެކެވެ. އެއްވެސް އޮޑިއެއް ހިކިފަސްތަކެއްގައި ދަތުރެއް ނުކުރާނެ އެވެ.


ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ : http://goo.gl/IpJw5S

ސަލަފިއްޔަތު: މި ކެޓަގެރީގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

 ސަލަފީ މަންހަޖުގެ ސިފަތަކާއި އެ މަންހަޖުގެ ދަޢުވަތް - الشيخُ مُحَمَّدُ بِنْ عُمر سالم بازمول حفظه الله | 13 ނޮވެމްބަރ 2017

 ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް ތަބަޢަވުމުން އެއީ ސުޕަ ސަލަފީ ކަމުގައިވަންޏާ ކިތަންމެހާވެސް ހެޔޮ - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 12 މެއި 2017

ކިޔަވާ ކުދިންނޭވެ! ސަލަފީ މަންހަޖު މަޢުރިފާވުން ހުއްޓެވެ. - العَلَّامة الشيخُ مُحَمَّدُ بِنْ صَالح العُثَيْمين رحمه الله | 14 ނޮވެމްބަރ 2016

ސަލަފިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟ ސަލަފީންނަކީ ކޮންބައެއް؟ - الإمام العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله | 15 ނޮވެމްބަރ 2015

އާއެކެވެ. ސަލަފީ އޭ ބުނުމުން ޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ބިދުޢަވެރިން ވަކިވެ އެވެ. - الإمام العَلَّامة الشَّيْخُ صَالِح الفَوْزَان حفظه الله | 13 ނޮވެމްބަރ 2015

ތައުހީދާއި ސުންނަތުގެ ނޫރު ވަނީ ހަދީޘްގެ އަހުލުވެރިންނާ އެކީގައެވެ. - الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله‏ | 13 ފެބުރުއަރީ 2015

މުސްލިމެއްގެ އަޞްލަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ. އޭނާ ޖާހިލެއްގެގޮތުން ވުންތޯ އެވެ. ނުވަތަ އޭނާއަކީ ސަލަފީ އެއް ކަމުގައި ވުންތޯ އެވެ؟ - الشَّيْخُ عَبْدُ الله البُخَارِيْ حَفِظَهُ الله | 12 ފެބުރުއަރީ 2015

"ސަލަފީ ހިޒްބު" ޝެއިޚް އުޘައިމީން ނިޞްބަތްކުރީ ޝެއިޚް ރަބީޢުއާއި ޝެއިޚުއާއި އެކުވި އަޚުންނަށް ކަމަށް ބުނެ ހިޒްބީން ޝެއިޚް އުޘައިމީން رحمه الله ގެ ބަސް އޮޅުވާލި އޮޅުމަށް ޝެއިޚްގެ ބަހުން ހަޤީޤަތް ހާމަކުރުން | 30 ނޮވެމްބަރ 2014

ތިމަންނަ ސަލަފީއެކޭ ނުކިޔަނީ މިސްތަކުން ބައިބައި ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ބިރަށްޓަކައޭ ބުނާ މީސްތަކުންނަށް ޝެއިޚް ދެއްވާފައިވާ ރައްދު. - الشَّيْخُ العَّلاَمَة الإِماَمُ الأَلْبَانِيْ | 28 ނޮވެމްބަރ 2014

- ކެޓަގެރީ އެކުއެކީގައި ބެއްލެވުމަށް -

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares