5  އަބޫ ބަކުރު އަދި ޢުމަރު رضي الله عنه އަށް ރާފިޟީ ޔާސިރު އަލް-ހަބީބް ލަޢުނަތްދީ ދުޢާކުރުން - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

 އަބޫ ބަކުރު އަދި ޢުމަރު رضي الله عنه އަށް ރާފިޟީ ޔާސިރު އަލް-ހަބީބް ލަޢުނަތްދީ ދުޢާކުރުން - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة. ކެޓަގަރީ ސަލަފީ އަޑު

ރާފިޟީ ޔާސިރު އަލް-ހަބީބް ބުނެފައިވެއެވެ.

"މި ޒަމާނުގައި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ބަދުލު ހިފުމަކީ މީޑިއާގަ އަހަރެމެން ބަދަލު ހިފުމެވެ. ޢަބޫ ބަކުރު ޢުމަރު އަށް ﷲ ލަޢުނަތް ލައްވާންދޭވެ. މި ޖާހިލު މީހުންގެ (ސުންނީންގެ) ލޯމަތީގައި މި މީހުންނަކީ ވަރަށް މުޤައްދަސް މީހުންނެވެ. އެބައިމީހުންގެ ކަންފަތުގައި މިބައިމީހުންނަކީ ވަރަށް މުޤައްދަސް މީހުންނެވެ. އެބައިމީހުން އަބޫ ބަކުރު އަދި ޢުމަރުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތް ހާޞިލްކޮށްގެން ޝަރީޢަތް ތަޠްބީޤު ކުރެއެވެ. މިބައިމީހުންގެ ނަންތައް ވަނީ ކެނޑިނޭޅި ތާއަބަދަށް ޒިކުރު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ....... އެހެނަސް، މި ދެމީހުންނަކީ މަލްޢޫނުން (ލަޢުނަތް ލެއްވިގެންވާ) ދެ މީހުންނެވެ. ހުރިހާ އަނިޔާވެރިކަމެއްގެ އަސާސެވެ. ޞައްހައެވެ. އެ ދެމީހުންވަނީ މިހާރު ބަރުޒަޚުގައެވެ. / ވަނީ ޖަހަންނަމައިގައެވެ. މި ދެމީހުންނަށް ލިބޭ އަޒާބު ޞިފަކުރާ މީހަކަށް ސިފަކުރަން ކުޅަދާނައެއް ނޫނެެވެ. އެ ދެމީހުންވަނީ ނަރަކައިގައި ޗޭނު ޖެހިފައެވެ. މި ބައިމީހުންގެ އަޒާބުގެ ބޮޑުކަމުން އިބިލީސް ވެސް ޚައިރާންވިއެވެ. ސައްދާމު ހިންގި ހުރިހާ ޖަރީމާތައް އަޅާ ބަލާއިރު އަބޫ ބަކުރު އަދި ޢުމަރު ހިންގާފަ ހުރި ޖަރީމާތައް 10 ބައިކުޅަ އެއްބައިވަރުވެސް ނުވާނެއެވެ."

 

މީނާގެ ނުބައިކަން ބަލާލުން ހުއްޓެވެ. ޢާއިޝާ رضي الله عنها މަރުވި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގައި މި ރާފިޟީ ޔާސިރު އަލް-ހަބީބް

20161110-YasirHabib.jpg

ސަލަފީ އަޑު: މި ކެޓަގެރީގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

 ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްކޮޅުގަ ރާއްޖޭގައި ހިނގައިދިޔަ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ނަޞޭހަތުގެ ބަސްކޮޅެއް - أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله | 08 ފެބުރުއަރީ 2018

 ދިވެހިރާއްޖެ ސަލަފީ އިޚްވާނުންނަށް ޝެއިޚް އުސާމާ އަލް-ޢަމްރީ ދެއްވި ޚާއްޞަ ނަޞޭހަތުގެ ބަސްކޮޅެއް - 04 ޑިސެންބަރ 2017 | 07 ޑިސެމްބަރ 2017

 އާޚިރަތުގެ ދަތުރު ފެށުން ކަމުގައިވާ "މަރު" - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 25 ނޮވެމްބަރ 2017

 ސަލްމާން ޢައުދާ، ސަފަރް-އަލް ހަވާލީ އަދި ޢާއިޟް އަލް-ޤަރްނީ އަކީ 3 ތަކްފީރީން، ޚަވާރިޖުންގެ އަޤީދާ - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

 دورة علمية 2017 - "ސުންނަތުގެ މިޘާލަކީ ނޫޙު عليه الصلاة والسلام ބެންނެވި ނާކޮޅުގެ މިޘާލެވެ." - ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ | 11 އޮގަސްޓު 2017

 شرح أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي 6 - محمد ﷺ ގެ އަޞްޙާބުންގެ ހުރިހާ ޞަޙާބީންނަށް ހިތްހެޔޮކޮށް ހިތުމެވެ. - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 07 އޮގަސްޓު 2017

 ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ޙައްޤުތައް (ޝެއިޚް ފަޥްޒާންގެ ފޮތް) - أُسْتَاذ محمد رفاد حفظه الله | 21 ޖުލައި 2017

 شرح أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 16 ޖުލައި 2017

 ޞަލަފުއް-ޞާލިހުން ރަމްޟާން މަހަށް އިސްތިޤުބާލު ކުރެއްވި ގޮތް - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 23 މެއި 2017

 ޖިހާދަށް ސަލަފީން އިންކާރު ކުރާކަމަށް ބުނުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ބުޙުތާނެއް - أُسْتَاذ محمد رفاد حفظه الله | 19 މެއި 2017

- ކެޓަގެރީ އެކުއެކީގައި ބެއްލެވުމަށް -

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares