5  شرح كشف الشبهات - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

 شرح كشف الشبهات - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله. ކެޓަގަރީ ސަލަފީ އަޑު

ކިޔަވައިދެއްވަނީ: އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ހަސަން حفظه الله

(މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ ކުއްލިއްޔަތުއް ދަޢުވާ ވަ އުޞޫލުއްދީން އިން ޑިގްރީ ހާޞިލްކޮށްފައި)


شرح كشف الشبهات

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة އިން ހުށައަޅައި ދެނީ؛ شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ގެ كشف الشبهات (ތައުހީދާއި މެދު މުޝްރިކުން ގެނެސްފައިވާ ޝުބުހަތައް ކަޝްފުކުރުން)، މި ފޮތުގެ ޝަރަޙަ.

ވަގުތު އަދި ތަން؛ ދަރުސް އޮންނަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އާދީއްތަ، އަންގާރަ، އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޢިޝާ ނަމާދު ފަހުން މަސްޖިދު ޞަލާހުއްދީން (އަލިކިލެގެފާނު މަގު، ބާ އިންޖީންގެ ކައިރި) ގައެވެ.

ފޮތް ކިޔަވައި ދެއްވަނީ؛ الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ކޮށްފައިވާ ޝަރަޙަ ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 

ފެށުނު ތާރީޚް؛ 7 ފެބުރުއަރީ 2016 (28 ربيع الثاني 1437)

******


1. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ގެ ސީރަތު

2. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ފޮތް ލިޔުއްވި ސަބަބު

3. مقـدمة (ތައުޙީދަކީ ﷲ ތަޢާލާ އަޅުކަމުގައި އެއްކައުވަންތަ ކުރުން ކަން)

4. مقـدمة (މައްކާގެ މުޝްރިކުން ރުބޫބިއްޔަތަށް އީމާންވުމުގެ އިތުރަށް ﷲ އަށް ޢަޅުކަންވެސް ކުރިކަން)

5. مقـدمة (މައްކާގެ މުޝްރިކުން ތައުޙީދުއް ރުބޫބިއްޔާއަށް އީމާންވި ކަމުގެ ދަލީލްތައް)

6. مقـدمة (މައްކާގެ މުޝްރިކުން ﷲ އަށް އަޅުކަން ދުޢާކޮށް އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ދުޢާކުރިކަން)

7. مقـدمة (ރަސޫލާ ﷺ ގޮވައިލެއްވީ ﷲ އަށް އެކަނި އަޅުކަން ކުރުމަށް ކަން)

8. مقـدمة (ތައުޙީދުގެ ހަޤީޤީ މަފްޙޫމަކީ ކޮބައިކަން)

9. مقـدمة (މައްކާގެ މުޝްރިކުންނަށް ތައުޙީދު އެނގޭވަރަށް މުސްލިމުންކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާ ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގޭކަން)

10. مقـدمة (ޝިރުކާއި ޝިރުކުގެ އަހުލުވެރިންގެ މައްޗަށް އިންޒާރު ލިބިގަންނަން ޖެހޭކަން)

11. مقـدمة (ތަޢުޙީދުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޢަދާވާތް ތެރިން ވާކަން)

12. مقـدمة (މުޝްރިކުންގެ ޝުބުހަތަކުން ދުރުކޮށްދޭނެ ކަންތައްތައް ދަނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވާކަން)

13. الجواب المجمل والمفصل على شبهات أهل الباطل (ބާޠިލުގެ އަހުލުވެރީންނަށް ޖަވާބު ދިނުން ވަނީ 2 މަގަކުން)

14. الجواب المجمل على شبهات أهل الباطل (ފުރަތަމަ؛ ޖުމްލަކޮށް މުޙްކަމް އިން މުތަޝާބިޙު އަށް ޖަވާބު ދިނުން)

15. الجواب المجمل على شبهات أهل الباطل (ފުރަތަމަ؛ ޖުމްލަކޮށް މުޙްކަމް އިން މުތަޝާބިޙު އަށް ޖަވާބު ދިނުން)

16. الجواب المجمل على شبهات أهل الباطل (ފުރަތަމަ؛ ޖުމްލަކޮށް މުޙްކަމް އިން މުތަޝާބިޙު އަށް ޖަވާބު ދިނުން)

17. الجواب المجمل على شبهات أهل الباطل (ޝެއިޚް ފަޥްޒާން ވަލީވެރިންނާއި ޖާހުގެ ޝުބުހައިގެ ޝަރަޙައިގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތައް މުޚްތަޞަރުކޮށް)

18. الجواب المفصل (ﷲ ގެ ރައްބުވަންތަކަމަށް އީމާންވާކަމަށް ބުނެ، ރުބޫބިއްޔަތު އެއިން ވަލީވެރިޔަކަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ބުނެ އުފައްދާފައިވާ ޝުބުހަ)

19. الجواب المفصل (ޤުރުއާނުގައި އާޔަތްތައް ބާވައިލެއްވުނީ ބުދަށް (ހިލަަތަކަށް) އަޅުކަންކުރި ބައެއްގެ މައްޗަށްކަމާއި ޞާލިހުންނާއި ހިލަތަކާއި ތަފާތުކޮށް އުފައްދާފައިވާ ޝުބުހަ) 2016-4-12

20. شبهة (ޞާލިހުންނަަށް ރުބޫބިއްޔަތުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުވާ ކަމާއި އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން އެދެނީ ޖާހާއި ޝަފާޢަތް ކަމަށް ބުނުން) 2016-04-14

21. شبهة (ޞާލިހުންނަށް ދުޢާކުރުމުން އެއީ އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަން ކުރުމެއް ނޫންކަމަށް ބުނުން) 2016-04-17

22. شبهة (ޞާލިހުންނަށް ޤުރުބާން ކުރުމަކީ އެބައިމީހުންނަށް އަޅުކަން ކުރުން ނޫން ކަމަށް ބުނުން) 2016-04-19

23. شبهة (ޝިރުކަށް އިންކާރު ކުރުމުން ޝަފާޢަތައްވެސް އިންކާރު ކުރަނީހޭ ބުނެ ޝުބުހަ އުފެއްދުން) 2016-04-24

24. شبهة (ޝިރުކަށް އިންކާރު ކުރުމުން ޝަފާޢަތައްވެސް އިންކާރު ކުރަނީހޭ ބުނެ ޝުބުހަ އުފެއްދުން) 2016-04-26

25. شبهة (ޞާލިޙުންނަށް الالتجاء (ޤަޞްދުކުޅައުމަކީ) ޝިރުކު ކުރުމެއް ނޫންކަމަށް ބުނުން) 2016-05-1

26.

27.

28.

29.

30.

ސަލަފީ އަޑު: މި ކެޓަގެރީގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

 ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްކޮޅުގަ ރާއްޖޭގައި ހިނގައިދިޔަ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ނަޞޭހަތުގެ ބަސްކޮޅެއް - أُسْتَاذ أبو نوح محمد رفاد حفظه الله | 08 ފެބުރުއަރީ 2018

 ދިވެހިރާއްޖެ ސަލަފީ އިޚްވާނުންނަށް ޝެއިޚް އުސާމާ އަލް-ޢަމްރީ ދެއްވި ޚާއްޞަ ނަޞޭހަތުގެ ބަސްކޮޅެއް - 04 ޑިސެންބަރ 2017 | 07 ޑިސެމްބަރ 2017

 އާޚިރަތުގެ ދަތުރު ފެށުން ކަމުގައިވާ "މަރު" - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 25 ނޮވެމްބަރ 2017

 ސަލްމާން ޢައުދާ، ސަފަރް-އަލް ހަވާލީ އަދި ޢާއިޟް އަލް-ޤަރްނީ އަކީ 3 ތަކްފީރީން، ޚަވާރިޖުންގެ އަޤީދާ - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

 دورة علمية 2017 - "ސުންނަތުގެ މިޘާލަކީ ނޫޙު عليه الصلاة والسلام ބެންނެވި ނާކޮޅުގެ މިޘާލެވެ." - ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ | 11 އޮގަސްޓު 2017

 شرح أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي 6 - محمد ﷺ ގެ އަޞްޙާބުންގެ ހުރިހާ ޞަޙާބީންނަށް ހިތްހެޔޮކޮށް ހިތުމެވެ. - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 07 އޮގަސްޓު 2017

 ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ޙައްޤުތައް (ޝެއިޚް ފަޥްޒާންގެ ފޮތް) - أُسْتَاذ محمد رفاد حفظه الله | 21 ޖުލައި 2017

 شرح أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 16 ޖުލައި 2017

 ޞަލަފުއް-ޞާލިހުން ރަމްޟާން މަހަށް އިސްތިޤުބާލު ކުރެއްވި ގޮތް - أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله | 23 މެއި 2017

 ޖިހާދަށް ސަލަފީން އިންކާރު ކުރާކަމަށް ބުނުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ބުޙުތާނެއް - أُسْتَاذ محمد رفاد حفظه الله | 19 މެއި 2017

- ކެޓަގެރީ އެކުއެކީގައި ބެއްލެވުމަށް -

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares