5 އައް ޝެއިޚް ޑރ. ރަބީޢު އަލް މަދްޚަލީ ވަނީ ސަލަފިއްޔަތުގައެވެ. އަދި އެ ސަލަފިއްޔަތަކީ އެހެނިހެން މުސްލިމުން އޭގެއިން ބޭރުކޮށްހަދާ ޙިޒްބް ގޮތުގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބުނަމެވެ. - الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

އައް ޝެއިޚް ޑރ. ރަބީޢު އަލް މަދްޚަލީ ވަނީ ސަލަފިއްޔަތުގައެވެ. އަދި އެ ސަލަފިއްޔަތަކީ އެހެނިހެން މުސްލިމުން އޭގެއިން ބޭރުކޮށްހަދާ ޙިޒްބް ގޮތުގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބުނަމެވެ. - الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله. ކެޓަގަރީ ޝެއިޚް ރަބީޢު ބިންހާދީ އަލް މަދްޚަލީ حفظه الله

الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "އަހަރެމެންގެ އަޚާ ޑޮކްޓަރ ރަބީޢު ބިން ހާދީ އަލްމަދްޚަލީ މި ހިސާބުގަނޑަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުން އެކަމަށް އަހަރެމެން ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އެހެނީ އޭގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް ބައެއް ކަންތައްތައް ސާފުވެފައި ނެތުމުން އެކަންތަށް އެމީހަކަށް ފާޅުވެގެން ދިއުމެވެ.

އަހަރެމެންގެ އަޚާ ( ﷲ އަހަރެމެންނަށާ އަދި ރަބީޢުއަށް ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކުރައްވާށި) ވަނީ ސަލަފިއްޔަތުގައެވެ. ސަލަފުންގެ މަގުގައެވެ. މިތަނުގައި އަހަރެން ސަލަފިއްޔަތަކީ އެހެނިހެން މުސްލިމުން އޭގެއިން ބޭރުކޮށްހަދާ ޙިޒްބް (ޕާރޓީއެއްގެ) ގޮތުގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބުނަމެވެ. މިތަނުގައި މި ބުނެލަނީ ( ޝެއިޚް ރަބީ) ވަނީ މަންހަޖުގައި ސަލަފުންގެ މަގުގައި ކަމެވެ. އެއީ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ތައުޙީދު އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށާއި އަދި އެ (މަންހަޖާއި) ޚިލާފްވާ އެއްމެހައި ކަންތަކެއް ވަކިކުރުމުގައެވެ.

އަދި ތައުހީދަކީ އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި އެއްމެހައި ރަސޫލުން (عليه الصلاة والسلام) ރަސޫލު ކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނު މަޤްޞަދު ކަމުގައި އަހަރެމެން އެއްމެން ދަންނަންޖެހެއެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ [الأنبياء:25]
"ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން އިލާހު މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންކުރެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް އެ ރަސޫލަކަށް ވަޙީ ނުކުރައްވާ އެއްވެސް ރަސޫލަކު އިބަ ނަބިއްޔާގެ ކުރިންވެސް ތިމަން އިލާހު ނުފޮނުއްވަމެވެ. ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ހަމައެކަނި ތިމަން އިލާހަށް އަޅުކަން ކުށްތަންކުރާހުށި ކަމެވެ."


އަހަރެމެންގެ އަޚާ ޝެއިޚް ރަބީ ބިން ހާދީ އަހަރެމެންގެ މި ހިސާބުގަނޑަށް އަދި އަހަރެމެންގެ ރަށަށް "ޢުނައިޒާ" އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ އަޘަރެއް ކުރާނެ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެ ޒިޔާރަތުން ގިނަ ބަޔަކަށް ފޮރުވިގެންވާ ކަންތައްތަށް ސާފުވެގެންދާނެއެވެ. އެވާހަކަ ތަކުގައި އެއްވެސް އަޞްލެއް ނެތް، މީސްތަކުން ހަދަހަދައިގެން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ފާޅުވެދިއުމެވެ. ދޫތަކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ބުހުތާން ވާހަކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ފާޅުވުމެވެ.


ބުހުތާން ވާހަކަތަށް ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ފާޅުކުރުމަށް ފަހުގައި އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އެނގުމުން އެކަމަށް ދެރަވެ މާޔޫސްވަނީ ކިތަށް މީސްތަކުން ހެއްޔެވެ. އެހެނަސް ޙަޤީޤަތުގައި އެ ޢިލްމުވެރިންވަނީ ޙައްޤުގައެވެ.

 

ޝެއިޚް ރަބީޢު ބިންހާދީ އަލް މަދްޚަލީ حفظه الله : މި ކެޓަގެރީގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

 الشَّيْخُ رَبِيعُ އަކީ ޢަޤީދާގައާއި ދީނުގެ މައްޗަށް އޮތް ޣީރަތްތެރިކަމުގައި ޞާލިޙު ހެޔޮ ރަނގަޅު ބޭފުޅެކެވެ. - الشَّيْخ صَالِح بن محمد اللُّحَيْدَان حفظه الله | 10 ނޮވެމްބަރ 2017

މީސްތަކުން ބިދުޢަވެރިކުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައިފައިވާ حدادية އިންގެ ފިރުޤާގެ ބަސްތައް ސުންނަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ގެނައުމުން އެކަމުގެ ހަޤީޤަތް ހާމަކުރުން | 07 ޖުލައި 2017

 الشَّيْخ العَلَّامَة رَبِيعُ بنُ هَادِي المَدْخَلِي حفظه الله އަށް އުންމަތުގެ ބޮޑެތި އިމާމުން ދީފައިވާ ތަޒްކިޔާ، ވިދާޅުވެފައިވާ ޘަނާގެ ބަސްފުޅުތައް | 24 ނޮވެމްބަރ 2016

الشَّيْخ العَلَّامَة رَبِيعُ بنُ هَادِي المَدْخَلِي حفظه اللهގެ ދިފާޢުގައި - الشَّيْخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه لله | 23 ނޮވެމްބަރ 2016

އަހަރުމެންގެ މި ޒަމާނުގައި ތިއްބެވި އުއްމަތުގެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންނަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި الشيخ ربيع އަކީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ؟ - الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله | 13 ނޮވެމްބަރ 2016

ސަލަފީންނާއި ދިމާލަށް "ޖާމީން" "މަދްޚަލީން" ކިޔަނީ އެބައިމީހުންﷲ ގެ ރަސޫލާ ﷺ ގެ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިތިބުމުގެ ސަބަބުންތޯ އެވެ؟ - الإِمَامُ العَلَّامَة الشَّيْخُ رَبِيْع بن هَادِيْ حفظه الله | 23 މެއި 2016

الشَّيْخُ العَلاَّمَة رَبِيْع بِن هَادِيْ المَدْخَلِي حفظه الله އަށް ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާފައިވާ ތަޒްކިޔާތައް - ابن العثيمين، ابن باز، النجمي، صالح اللحيدان، صَالِحُ الفَوْزَان، عبيد الجابري، خالد بن عثمان، عبد المحسن العباد | 04 އޭޕްރީލް 2015

الإمام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ‏حفظه الله ސަލަފީންނަށް ދެއްވި އަގުހުރި ނަޞޭހަތެއް | 22 ޖެނުއަރީ 2015

މީހާ މަރުވުމުން އެއީ ޝަހީދެކޭ ބުނުން - الشيخ ربيع المدخلي | 24 އޮކްޓޯބަރ 2014

- ކެޓަގެރީ އެކުއެކީގައި ބެއްލެވުމަށް -

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares