5  އަންނަ ޑިސެންބަރ މަހު އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް އާއި އުސްތާޛް ރިފާދު ޢިލްމީ ދަޥްރާއަކަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ إن شاء الله - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

 އަންނަ ޑިސެންބަރ މަހު އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް އާއި އުސްތާޛް ރިފާދު ޢިލްމީ ދަޥްރާއަކަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ إن شاء الله

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: المَكْتَبَة السَّلَفِيَّة المَالدِيْفِيَّة. ކެޓަގަރީ ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ހައިދްރާބާދް ކައިރީގައިވާ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ ވިޖޭވާޑާގެ މަސްޖިދި-އޭ-އަޤްޞާ އައް-ސަލަފިއްޔާ ގައި އަންނަ ޑިސެންބަރ މަހު އުސްތާޛް އަބޫ ނޫޙް މުޙައްމަދު ރިފާދް  حفظه الله އަދި އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ހަސަން حفظه الله އެކުގައި "ޢިލްމީ ދަޥްރާއެއް" ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް إن شاء الله ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މި ދަޥްރާ ކުރިޔަށްދަނީ ޑިސެންބަރ 15 އިން 22 އަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު "ޓެރަރިޒަމް" އާއި ބެހޭގޮތުން މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން އުސްތާޛް އަބޫ ޚަދީޖާ އާއި އެކު މާލޭގައި ކުރިޔައްގެންދިޔަ ދަޥްރާ ޢިލްމިއްޔާގައި ވިޖޭވާޑާގެ ސަލަފީ މަސްޖިދުގެ އަޚުން ބައިވެރިވި އެވެ. އަދި އިންޑިއާ ގައި ޢިލްމީ ދަޥްރާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެދި މި އަޚުން އޭރު ދަޢުވަތު އެރުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް، މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގައި ޔޫކޭގެ މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާ އިން މަދީނާގައި އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވި "މަދީނާގެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެ ދަޥްރާ" ގައިވެސް މި އަޚުން ބައިވެރިވި އެވެ. މި ދަޥްރާ އަށްފަހު އުސްތާޛް އަބޫ ޚަދީޖާ އަދި އަބޫ އަނަސް އާއިއެކު މި އަޚުން ބޭއްވި ޚާއްސަ ބައްދަލްވުމެއްގައި މި ދަޢުވަތު ތަކުރާރުކޮށް އެރުވި އެވެ.

މި ކަމުގެ ހެޔޮ ޖަޒާ މާތް ﷲ އެ އަޚުންނަށް ދެއްވާށި އެވެ. އަދި ހައްޤު ދަޢުވަތު ފެތުރުމުގައި އަހަރެމެންގެ ސަލަފީ އުސްތާޛުން ކުރަމުންގެންދާ ބުރަ މަސައްކަތުގައި ﷲ ބަރަކާތް ލެވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل

ޚަބަރު: މި ކެޓަގެރީގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

 "އިމާމް މުޙައްމަދް ބިން ޢަބްދުލް ވަހާބްގެ ދެވަނަ ދަޥްރާ" ތިނަދޫގައި މި މަހު 18 އިން 21 އަށް ކުރިޔަށްދަނީ | 14 ނޮވެމްބަރ 2017

 އަށް ވަނަ ދަޥްރާ ޢިލްމިއްޔާ (އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް حفظه الله އެކީ) - ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މި މަހުގެ 9-12 އަށް ކުރިޔަށްދަނީ | 10 ނޮވެމްބަރ 2017

 އިމާމް މުޤްބިލްގެ ދަރިވަރު އައް-ޝެއިޚް ޔާސީން އަލް-ޢަދަނީ رحمه الله އަވަހާރަކޮށްލައިފި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017

 އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް: "ދަ ސުންނާ އިޒް ލައިކް ދަ އާރކް އޮފް ނޫޙް" ޔޫކޭގެ މަޝްޙޫރު ސަލަފީ ދާޢީ އަބޫ އިދްރީސް މުޙައްމަދު އެކުގައި ފަށައިފި | 23 ޖުލައި 2017

އަލް-މަޝްޢަރު ޙައްޖު ޢުމްރާ އިން ރަމްޟާން މަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި | 23 މާރޗް 2017

2017 އިގެ ޢުމްރާ ދަތުރު އަދި ސަޢުދީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެކު މަދީނާގައި ބާއްވާ ދީނީ ކޮންފަރެންސުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން މިއަހަރުވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި | 14 ޖެނުއަރީ 2017

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ދަޢުވަތަކަށް ޔޫކޭގެ މަޝްޙޫރު ދާޢީ (أبو خديجة عبدالواحد) އަބޫ ޚަދީޖާ ޢަބްދުލް ވާޙިދު حفظه الله ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި | 29 ޑިސެމްބަރ 2016

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ދައުވަތަކަށް މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ބުޚާރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ | 13 މެއި 2016

2016 އިގެ ޢުމްރާ ދަތުރު އަދި ސަޢުދީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެކު ދަޥްރާ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން މިއަހަރުވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި | 06 ނޮވެމްބަރ 2015

މީރާޘް ޕަބްލިކޭޝަންގެ އަލް އަޚް އައްބާސް އަބޫ ޔަހްޔާ حفظه الله މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި - 2 ޖެނުއަރީ 2015 | 24 ފެބުރުއަރީ 2015

- ކެޓަގެރީ އެކުއެކީގައި ބެއްލެވުމަށް -

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares