5 ސަލަފީންނާއި ދިމާލަށް "ޖާމީން" "މަދްޚަލީން" ކިޔަނީ އެބައިމީހުންﷲ ގެ ރަސޫލާ ﷺ ގެ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިތިބުމުގެ ސަބަބުންތޯ އެވެ؟ - الإِمَامُ العَلَّامَة الشَّيْخُ رَبِيْع بن هَادِيْ حفظه الله - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

ސަލަފީންނާއި ދިމާލަށް "ޖާމީން" "މަދްޚަލީން" ކިޔަނީ އެބައިމީހުންﷲ ގެ ރަސޫލާ ﷺ ގެ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިތިބުމުގެ ސަބަބުންތޯ އެވެ؟ - الإِمَامُ العَلَّامَة الشَّيْخُ رَبِيْع بن هَادِيْ حفظه الله

ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله. ކެޓަގަރީ ޝެއިޚް ރަބީޢު ބިންހާދީ އަލް މަދްޚަލީ حفظه الله

ތަރުޖަމާކުރީ: އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ހަސަން حفظه الله

(މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ ކުއްލިއްޔަތުއް ދަޢުވާ ވަ އުޞޫލުއްދީން އިން ޑިގްރީ ހާޞިލްކޮށް، މަދީނާގެ ބޮޑެތި ސަލަފީ މަޝައިޚުންގެ އަރިއަހުން ޢިލްމު ހާޞިލްކޮށްފައި)


 الإِمَامُ العَلَّامَة الشَّيْخُ رَبِيْع بن هَادِيْ حفظه الله

ސަލަފީންނާއި ދިމާލަށް "ޖާމީން" "މަދްޚަލީން" ކިޔަނީ އެބައިމީހުން ކޮންކަމެއްކޮށްގެންތޯ؟

"ތިޔަބައިމީހުން ސަލަފީންނާއި ދިމާލަށް އެ ލަޤަބުތައްދީ އެލަޤަބުތަކުން ގޮވައި ދެރަ ނިކަމެތި ކުރަނީ ހެއްޔެވެ! އެއީ އެބައިމީހުން ﷲ ގެ ފޮތާއި، ﷲ ގެ ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ޤާއިމްވެ ދެމިތިބުމުގެ ސަބަބުންތޯ އެވެ؟


އެބައިމީހުންނާއި ދިމާލަށް "މަދްޚަލިއްޔާ" "ޖާމިއްޔާ" އޭ ކިޔާފަ ތިޔަ ގޮވަނީ އެބައިމީހުން ކޮން ބިދުޢައެއް ކޮށްގެން ހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުން ކޮށްފައިވާ ބިދުޢަތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ އަހަރެމެން ތަބްލީޣީ ޖަމާޢަތް ދަންނަމެވެ. އަދި އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫން ދަންނަމެވެ. އަދި ޤުޠުބީންވެސް ދަންނަމެވެ. އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ދީނުގެ އުޞޫލުގައި އަދި ފުރޫޢުގައި ބިދުޢަތަކާއި މަގުފުރެދުންތައްވެ އެވެ. ފަހެ، އަހަރެމެން އެބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ.


ފަހެ، ﷲ އެމީހަކަށް ތަޥްފީޤު ދެއްވި އަޅާ، ޙައްޤަށް އަދި ސަލަފުންްގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވެ އެވެ. އަދި އެމީހަކަށް ﷲ ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ނުކުރެއްވި އަޅަކީ، ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަނިޔާވެރިކަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގައި އިތުރުވެފައިވާ މީހެކެވެ.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

*****

 

ޝެއިޚް ރަބީޢު ބިންހާދީ އަލް މަދްޚަލީ حفظه الله : މި ކެޓަގެރީގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

 الشَّيْخُ رَبِيعُ އަކީ ޢަޤީދާގައާއި ދީނުގެ މައްޗަށް އޮތް ޣީރަތްތެރިކަމުގައި ޞާލިޙު ހެޔޮ ރަނގަޅު ބޭފުޅެކެވެ. - الشَّيْخ صَالِح بن محمد اللُّحَيْدَان حفظه الله | 10 ނޮވެމްބަރ 2017

މީސްތަކުން ބިދުޢަވެރިކުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައިފައިވާ حدادية އިންގެ ފިރުޤާގެ ބަސްތައް ސުންނަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ގެނައުމުން އެކަމުގެ ހަޤީޤަތް ހާމަކުރުން | 07 ޖުލައި 2017

 الشَّيْخ العَلَّامَة رَبِيعُ بنُ هَادِي المَدْخَلِي حفظه الله އަށް އުންމަތުގެ ބޮޑެތި އިމާމުން ދީފައިވާ ތަޒްކިޔާ، ވިދާޅުވެފައިވާ ޘަނާގެ ބަސްފުޅުތައް | 24 ނޮވެމްބަރ 2016

الشَّيْخ العَلَّامَة رَبِيعُ بنُ هَادِي المَدْخَلِي حفظه اللهގެ ދިފާޢުގައި - الشَّيْخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه لله | 23 ނޮވެމްބަރ 2016

އަހަރުމެންގެ މި ޒަމާނުގައި ތިއްބެވި އުއްމަތުގެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންނަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި الشيخ ربيع އަކީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ؟ - الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله | 13 ނޮވެމްބަރ 2016

الشَّيْخُ العَلاَّمَة رَبِيْع بِن هَادِيْ المَدْخَلِي حفظه الله އަށް ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާފައިވާ ތަޒްކިޔާތައް - ابن العثيمين، ابن باز، النجمي، صالح اللحيدان، صَالِحُ الفَوْزَان، عبيد الجابري، خالد بن عثمان، عبد المحسن العباد | 04 އޭޕްރީލް 2015

އައް ޝެއިޚް ޑރ. ރަބީޢު އަލް މަދްޚަލީ ވަނީ ސަލަފިއްޔަތުގައެވެ. އަދި އެ ސަލަފިއްޔަތަކީ އެހެނިހެން މުސްލިމުން އޭގެއިން ބޭރުކޮށްހަދާ ޙިޒްބް ގޮތުގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުބުނަމެވެ. - الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله | 02 އޭޕްރީލް 2015

الإمام الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ‏حفظه الله ސަލަފީންނަށް ދެއްވި އަގުހުރި ނަޞޭހަތެއް | 22 ޖެނުއަރީ 2015

މީހާ މަރުވުމުން އެއީ ޝަހީދެކޭ ބުނުން - الشيخ ربيع المدخلي | 24 އޮކްޓޯބަރ 2014

- ކެޓަގެރީ އެކުއެކީގައި ބެއްލެވުމަށް -

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares