5  އަށް ވަނަ ދަޥްރާ ޢިލްމިއްޔާ (އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް حفظه الله އެކީ) - ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މި މަހުގެ 9-12 އަށް ކުރިޔަށްދަނީ - Maktaba Salafiyyah Maldives - Connecting you to the Major Scholars of the Ummah

ޚަބަރު: މި ކެޓަގެރީގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

 "އިމާމް މުޙައްމަދް ބިން ޢަބްދުލް ވަހާބްގެ ދެވަނަ ދަޥްރާ" ތިނަދޫގައި މި މަހު 18 އިން 21 އަށް ކުރިޔަށްދަނީ | 14 ނޮވެމްބަރ 2017

 އަންނަ ޑިސެންބަރ މަހު އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް އާއި އުސްތާޛް ރިފާދު ޢިލްމީ ދަޥްރާއަކަށް އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ إن شاء الله | 14 ނޮވެމްބަރ 2017

 އިމާމް މުޤްބިލްގެ ދަރިވަރު އައް-ޝެއިޚް ޔާސީން އަލް-ޢަދަނީ رحمه الله އަވަހާރަކޮށްލައިފި | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 | 10 އޮކްޓޯބަރ 2017

 އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް: "ދަ ސުންނާ އިޒް ލައިކް ދަ އާރކް އޮފް ނޫޙް" ޔޫކޭގެ މަޝްޙޫރު ސަލަފީ ދާޢީ އަބޫ އިދްރީސް މުޙައްމަދު އެކުގައި ފަށައިފި | 23 ޖުލައި 2017

އަލް-މަޝްޢަރު ޙައްޖު ޢުމްރާ އިން ރަމްޟާން މަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި | 23 މާރޗް 2017

2017 އިގެ ޢުމްރާ ދަތުރު އަދި ސަޢުދީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެކު މަދީނާގައި ބާއްވާ ދީނީ ކޮންފަރެންސުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން މިއަހަރުވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި | 14 ޖެނުއަރީ 2017

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ދަޢުވަތަކަށް ޔޫކޭގެ މަޝްޙޫރު ދާޢީ (أبو خديجة عبدالواحد) އަބޫ ޚަދީޖާ ޢަބްދުލް ވާޙިދު حفظه الله ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި | 29 ޑިސެމްބަރ 2016

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ދައުވަތަކަށް މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ބުޚާރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ | 13 މެއި 2016

2016 އިގެ ޢުމްރާ ދަތުރު އަދި ސަޢުދީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެކު ދަޥްރާ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން މިއަހަރުވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި | 06 ނޮވެމްބަރ 2015

މީރާޘް ޕަބްލިކޭޝަންގެ އަލް އަޚް އައްބާސް އަބޫ ޔަހްޔާ حفظه الله މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި - 2 ޖެނުއަރީ 2015 | 24 ފެބުރުއަރީ 2015

- ކެޓަގެރީ އެކުއެކީގައި ބެއްލެވުމަށް -

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...

0
Shares